در هر بازی، کافی‌ست ۲۰ عبارت صحیح را بگیرید تا به مرحله بعد بروید یکی از بازی های زیر را انتخاب کنید: